web analytics

Disclaimer

GD Fashion verleent u hierbij toegang tot https://gdfashion.nl/ en nodigt je uit het aangebodene te kopen. GD Fashion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid

GD Fashion spant zich in om de inhoud van www.gdfashion.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://gdfashion.nl/geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GD Fashion. GD Fashion streeft naar een zo laag mogelijke prijs over de gehele breedte van ons assortiment. Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze concullega’s goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen. GD Fashion streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau zal bij actie’s van onze concullega’s, het prijspeil van ons assortiment niet (direct) aanpassen.

In het geval van overmacht is GD Fashion niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. GD Fashion behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GD Fashion de verbintenis had moeten nakomen.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GD Fashion. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GD Fashion, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.